دانشگاه صنعتي شريف پرديس بين الملل- جزيره کيش

سامانه امنيتي

چند نکته مهم

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه خود را عوض نمائيد

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه سامانه نخواهد بود